Villa Woudstee respecteert de privacy van gasten en de bezoekers van haar website. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom de volgende voorwaarden alsmede het volgende beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot het gebruik van deze website, de verwerkingen van persoonsgegevens, het doel van die verwerking alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden en het gebruik van cookies (dit laatste kunt u aanpassen op onze cookie pagina): www.villawoudstee.nl/cookies.)

De huidige op de website beschikbare versie van dit document is de enige versie daarvan, die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

Website (hierna ook de “website”): villawoudstee.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook de “beheerder”): Villa Woudstee, Plaggeweg 127 , 8076 PL Vierhouten.

Artikel 2 – Gebruik van de website

U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt (bijvoorbeeld bij een recensie), dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert.

U vrijwaart de beheerder voor iedere aanspraak van derden terzake uw gebruik van de website.  

Artikel 3 – De content van de website

Het intellectueel eigendom op (de content van) de website berust bij Villa Woudstee of haar licentiegevers. Dit omvat onder meer alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval aansprakelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.

De beheerder is niet aansprakelijk voor de gedragingen van andere bezoekers van de website dan u, zelfs niet als die gedragingen in strijd met artikel 2 zijn.

Villa Woudstee biedt een beveiligde website aan. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website en het gebruik daarvan is echter voor uw eigen rekening en risico. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet.

Artikel 6 – Het verwerken van (persoons)gegevens

Uw (persoons)gegevens worden door Villa Woudstee verwerkt wanneer u besluit een reservering te maken voor huur van de accommodatie met als doel uitvoering te geven aan de huurovereenkomst.

Meer specifiek verwerken wij de door u opgegeven naam, adres en contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, om u een bevestiging te sturen en om een factuur op te stellen. De bevestiging geldt ook als huurovereenkomst. Wij zijn wettelijk verplicht om deze gegevens in onze administratie te bewaren. Als wij u vragen om u te legitimeren, kunnen wij het nummer van uw legitimatiebewijs en de vervaldatum eveneens verwerken.

Indien u uw gegevens aan ons heeft verstrekt omdat u interesse heeft in een commercieel aanbod van ons, dan verwerken wij de door u verstrekte contactgegevens voor dat doel.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie, inzage of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@villawoudstee.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarvan foto en BSN nummer door u onherkenbaar zijn gemaakt, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Verzoeken die hier niet aan voldoen, worden niet in behandeling genomen, omdat Villa Woudstee dan niet kan vaststellen dat u de betrokkene bent.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig worden verlengd.

Artikel 8 – Persoonsgegevens delen met derden

Villa Woudstee verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van de derde (verwerker) Google Analytics. Kijk voor meer informatie op onze cookie pagina en/of op de privacy pagina van Google Analytics.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

Indien u geen commerciële aanbiedingen meer wilt krijgen van de beheerder, dan kunt u zich daar te allen tijde via info@villawoudstee.nl voor afmelden.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

Villa Woudstee bewaart uw persoonsgegevens conform de wet niet langer dan strikt noodzakelijk, tenzij er sprake is van een wettelijk verplichte bewaartermijn. In dat geval bewaart zij uw persoonsgegevens voor de duur van die wettelijk verplichte bewaartermijn.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

– Google Analytics (analytische cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies

Artikel 12 – Beeldmateriaal en teksten

Hoewel wij ons best doen om het beeldmateriaal en de teksten op onze website correct en actueel te houden, maar kunnen dat niet garanderen. Alle informatie op onze website is onder voorbehoud van druk- en typefouten. Soms dienen beeldmaterialen en teksten ter illustratie. U kunt geen rechten ontlenen aan verouderde informatie, illustratief materiaal of druk- en typefouten.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Klantenservice,

info@villawoudstee.nl.